forex trading logo

YAZ FIRSATI KAMPANYASI PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   

YAZ FIRSATI KAMPANYASI

TELEDÜNYA AKT?VASYON (35 TL) BEDAVA !

UYDUNET AKT?VASYON (35 TL) BEDAVA !

KABLO TV KURULUM (43 TL) BEDAVA !

UYDUNET MODEM 175 TL YER?NE SADECE 60 TL !

TELEDÜNYA HD KUTU 210 TL YER?NE SADECE 60 TL !

  

KAMPANYA AVANTAJLARI


• Kampanyadan otel motel aboneleri d???nda, bireysel tarifede olan aboneler ve resmi kurum ve kurulu?lar faydalanabilir. Kampanya kapsam?nda, Kablo TV kurulum ücreti (43 TL), Uydunet aktivasyon (35 TL) ücreti ve Teledünya aktivasyon (35 TL) ücreti al?nmayacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda aboneler; 25 Mbps’ye kadar 75 GB AKN (Adil Kullan?m Noktas?) Eko S?n?rs?z Uydunet + Teledünya Temel Paket + Kablo TV tarifesine abone olacaklard?r. ?lk ay alt?n sinema paketi ve Teledünya Üst Paket ?ifresiz olarak bir ay boyunca tüm kampanyaya giri? yapan mü?terilere verilecektir.

• Taahhüt süresi boyunca; ilk 3 ay mü?teri faturas?na damga vergisi dâhil herhangi bir ücret yans?t?lmayacakt?r, kalan 21 ay için 25 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet (36,50 TL), Teledünya Temel Paket ve Kablo TV (12,50 TL) tarifesi 49 TL olarak uygulanacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda talep edilmesi durumunda; 175 TL bedelli kablosuz modem(en fazla bir adet) indirimli olarak abonelerimize sat??a sunulacakt?r. Talep eden abonelerimize pe?in (pe?in 60 TL) veya 24 ay taksit ile (3 TL*24 ay= 72 TL) Docsis 3.0 kablosuz modem sat??? yap?lacakt?r. Kampanya kapsam?nda kablosuz modem almak zorunlu de?ildir.

• Kampanya kapsam?nda talep edilmesi durumunda; 210 TL bedelli “HD set top box” kutu (en fazla bir adet) indirimli olarak abonelerimize sat??a sunulacakt?r. Talep eden abonelerimize pe?in (pe?in 60 TL) veya 24 ay taksit ile (3 TL*24 ay= 72 TL) “HD set top box” kutu sat??? yap?lacakt?r. Kampanya kapsam?nda “HD set top box” kutu almak zorunlu de?ildir.

 


H?ZMETLER VE ÜCRETLEND?RME


 

Verilecek Hizmetler

Taahhüt Süresi

Cihaz

KTV Kurulum

Uydunet ve Teledünya Aktivasyon

Tarife

25 Mbps’ye kadar75 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet
+
Teledünya Temel Paket
+
Kablo TV
+
?lk ay Alt?n Sinema Paketi Ücretsiz
+
?lk ay Teledünya Üst Paket Ücretsiz

24 ay

Talep edilmesi durumunda Kablosuz Modem pe?in 60 TL; 24 ay taksitle 72 TL (3 TL x 24 ay = 72 TL) “HD set top box” kutu pe?in 60 TL; 24 ay taksitle 72 TL (3 TL x 24 ay = 72 TL)

Ücretsiz

Ücretsiz

?lk 3 ay ücretsiz, kalan 21 ay 49 TL/ay

 KAMPANYA DETAYLARI


• Kampanya 01.07.2014 – 30.09.2014 tarihleri aras?nda geçerli olacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda 24 ay taahhüt istenecektir.

• Mü?teriler abone oldu?u 25 Mbps’ye kadar 75 GB AKN (Adil Kullan?m Noktas?) Eko S?n?rs?z Uydunet + Teledünya Temel Paket tarifesinden (fiyat olarak) geriye do?ru h?z de?i?ikli?i yapamayacakt?r, ileri yönlü (fiyat olarak) 25 Mbps’ye kadar75 GB tarifesinden daha dü?ük bedelli bir h?za geçmemek ?art?yla istedi?i gibi h?z de?i?ikli?i yap?labilecektir. Abonenin ileri yönlü h?z de?i?ikli?i yapmas? durumunda tarifeler aras?ndaki fiyat fark? faturaya eklenecektir. Örne?in abonenin 100 Mbps’ye kadar 100 GB AKN Eko S?n?rs?z + Teledünya Temel Paket tarifesine geçmek istemesi durumunda; 25 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z tarifesi (59 TL) ve 100 Mbps’ye kadar 100 GB AKN Eko S?n?rs?z tarifesi (99 TL) aras?ndaki 40 TL’ lik fiyat fark? (99 TL - 59 TL = 40 TL) faturaya eklenecek ve Uydunet hizmeti bedeli (36,50 TL + 40 TL = 76,50 TL) 76,50 TL, Teledünya Temel Paket hizmet bedeli 12,50 TL ile birlikte 89 TL fatura ç?kar?lacakt?r.

• Abonelerin tarife de?i?tirmeleri durumunda a?a??daki fiyatlar mü?terilerimize yans?t?lacakt?r. 25 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z tarifesi d???ndaki, Uydunet tarifelerinde yap?lacak tarife de?i?imleri, tarifeler aras?ndaki fark?n hesaplanmas?nda dikkate al?nacakt?r. A?a??da belirtilen tarifeler d???nda fiyat olarak ileri yönlü h?z de?i?ikli?i olarak kabul edilebilecek ba?ka bir tarifenin de abonelere sunulmas? durumunda ayn? hesaplama yöntemi kullan?lacakt?r. Teledünya Temel Paket’ten Üst Paket’e geçi?lerde 5 TL ücret al?nacakt?r.

 


 

Al?nabilecek Hizmetler

Kampanya Fiyat? (TL/Ay)

25 Mbps’ye kadar 75 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

49 TL

25 Mbps’ye kadar 75 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

54 TL

25 Mbps’ye kadar 150 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

59 TL

25 Mbps’ye kadar 150 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

64 TL

25 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

69 TL

25 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

74 TL

50 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

79 TL

50 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

84 TL

100 Mbps’ye kadar 100 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

89 TL

100 Mbps’ye kadar 100 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

94 TL

100 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

139 TL

100 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

144 TL

100 Mbps’ye kadar 500 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

189 TL

100 Mbps’ye kadar 500 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

194 TL

10 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

89 TL

10 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

94 TL

20 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

189 TL

20 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

194 TL

 

• Abonelik talebi al?n?rken mü?terinin tercih etti?i h?zdan abonelik kayd? al?nabilecektir.

• Kampanya süresi dolmadan aboneli?ini iptal ettirmek isteyen mü?terilerden al?nmayan ayl?k Uydunet tarife indirim bedelleri [tarife indirimi*ay]; (varsa) al?nmayan Kablo TV kurulum ücreti (43 TL), (varsa) al?nmayan Uydunet aktivasyon ücreti (35 TL), (varsa) al?nmayan Teledünya aktivasyon ücreti (35 TL), (varsa) al?nmayan kablosuz modem bedeli (175 TL-al?nan taksitler(veya pe?in al?nan bedeller)) ve (varsa) al?nmayan “HD set top box” kutu bedeli (210 TL-al?nan taksitler(veya pe?in al?nan bedeller)) tahsil edilecektir. Ancak taahhüt kapsam?nda aboneden tahsil edilecek olan bedellerin henüz tahakkuk etmemi? k?sm?n?n toplam?, kampanya kapsam?nda al?nmayan ücretler toplam?ndan dü?ük olmas? halinde abone lehine olan tutar tahsil edilir.

• Türksat (kazan?lm?? haklar sakl? kalmak kayd?yla) tarifelerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. Tarifelerde olu?acak de?i?iklikler kampanya ç?k?? bedellerinin hesaplanmas?nda dikkate al?n?r.

• 20 Mbps ve üzeri h?zlar Docsis 3.0. standartlar?na uygun olan modemler ile kar??lanabilecektir. Docsis 3.0. standartlar?na uygun modem kullanmayan abonelerin tercih ettikleri h?zda internet ba?lant?s? yapamamalar?ndan Türksat A.?. sorumlu de?ildir.

• Mevcut Kablo TV aboneleri, ayn? adrese yeni Kablo TV aboneli?i ile ve 2. Kablo TV aboneli?i ile kampanya giri?i yapamayacaklard?r. Uydunet ve Teledünya aboneli?ini kampanya ba?lang?ç tarihinden sonra iptal ettiren mü?teriler de bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

• Uydunet hizmeti ile ilgili bir kampanyadan faydalanan mü?teriler bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

• Teledünya hizmeti ile ilgili bir kampanyadan faydalanan mü?teriler bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

• Taahhütnameden do?an damga vergisi (Binde 9,48) bir defaya mahsus mü?terinin dördüncü faturas?na yans?t?lacakt?r.

• Kampanya Kablo TV, Teledünya ve Uydunet altyap? imkânlar? ile s?n?rl? olacakt?r.

• Uydunet ve Teledünya Hizmeti Kablo TV Hizmeti ile birlikte sunulabilmektedir.

• Türksat belirlenen süreden önce kampanyay? durdurma ve kampanya ko?ullar?nda de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

• Kampanyadan faydalanabilecek abonelerin listesi a?a??da verilmi?tir. Taahhüt ç?k???nda bu listeye göre ücretlendirme yap?lacakt?r.

 


 

Mevcut Abonelik

Kampanya Giri? Yöntemi

Kurulum ve Aktivasyon Ücretleri

Cihazlar

Taahhüt ?ptali Durumunda Talep Edilecek Ücretler

Yok

Kablo TV
+
Teledünya
+
Uydunet Yeni aboneli?i ile

Kablo TV Kurulum Ücretsiz

Uydunet Aktivasyon Ücretsiz

Teledünya Aktivasyon Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ve HD Set Top Box ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Kablo TV kurulum ücreti (43TL), (varsa) al?nmayan Uydunet aktivasyon ücreti (35TL) , (varsa) al?nmayan Teledünya aktivasyon ücreti (35TL) , varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TL-al?nan ücretler), varsa al?nmayan HD set top box kutu ücreti (210TL-al?nan ücretler)

Kablo TV

Teledünya
+
Uydunet Yeni aboneli?i ile

Uydunet Aktivasyon Ücretsiz

Teledünya Aktivasyon Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ve HD Set Top Box ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Uydunet aktivasyon ücreti (35TL) , (varsa) al?nmayan Teledünya aktivasyon ücreti (35TL) , varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TLal?nan ücretler), varsa al?nmayan HD set top box kutu ücreti (210TLal?nan ücretler)

Kablo TV
+
Teledünya (taahhütsüz aboneler)

Uydunet Yeni Aboneli?i ?le
+
Teledünya tarife de?i?imi ile

Uydunet Aktivasyon Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ve HD Set Top Box ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Uydunet aktivasyon ücreti (35TL) , varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TL-al?nan ücretler), varsa al?nmayan HD set top box kutu ücreti (210TL-al?nan ücretler)

Kablo TV
+
Uydunet (taahhütsüz aboneler)

Teledünya yeni aboneli?i
+
Uydunet tarife de?i?imi ile

Teledünya Aktivasyon Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ve HD Set Top Box ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Teledünya aktivasyon ücreti (35TL) , varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TL-al?nan ücretler), varsa al?nmayan HD set top box kutu ücreti (210TL-al?nan ücretler)

Kablo TV
+
Teledünya (taahhütsüz aboneler)
+
Uydunet (taahhütsüz aboneler)

Teledünya
+
Uydunet Çift tarife de?i?imi ile

-

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ve HD Set Top Box ?ndirimli

Al?nmayan kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TLal?nan ücretler), varsa al?nmayan HD set top box kutu ücreti (210TLal?nan ücretler)


Salı, 08 Temmuz 2014 19:29 tarihinde güncellendi
 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDÜNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN ÖNCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Teledünya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gönderilmeyecektir...Powered_by kabloteknik.