forex trading logo

PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Pazar, 10 Ocak 2010 00:00

Teledünya, bir TÜRKSAT A.?. markas? olup  21 ildeki Türksat Kablo TV altyap?s? üzerinden verilen dijital yay?n platformudur.  TÜRKSAT A.?., 2008 y?l?nda mevcut ?ebekesinden vermekte oldu?u Analog Kablo TV yay?n? ile birlikte ayn? kablolar üzerinden SD ve HD yay?nlardan olu?an Teledünya platformunu da hizmete sunmu?tur. Teledünya ile TV yay?nlar? evinize kadar dijital olarak geldi?inden TV yay?nlar?n? çok daha yüksek görüntü ve ses kalitesinde izlersiniz. Ayr?ca say?sal ileti?imin sa?lad??? s?k??t?rma ve modülasyon teknikleri sayesinde çok daha fazla say?da TV ve radyo kanal? sizlere ula?t?r?lmaktad?r. STANDART ÇÖZÜNÜRLÜK (SD) NED?R?

Standart çözünürlük kavram?n? aç?klayabilmek için öncelikle “piksel” tan?m?n? yapmam?z gerekiyor. Piksel, bilgisayar görüntüsünde programlanabilir temel birim anlam?na geliyor. Bu kavram, bilgisayar ekran?ndaki görüntüyü olu?turan çok say?daki küçük ???k noktac???n? tan?ml?yor. Piksel boyutu, kullan?lan ekran?n çözünürlü?üne ba?l? olarak de?i?iyor. Örne?in,  640x480 çözünürlüklü bir görüntüde 307.200 adet nokta, yani piksel bulunuyor.

K?saca SD olarak ifade etti?imiz standart çözünürlük,  PAL TV’lerdeki 720 x 576 piksel özelli?ini ifade ediyor. Di?er bir deyi?le, SD özelli?ine sahip TV ekran? üzerindeki görüntü, 720 piksellik 576 sat?rdan, yani 414.720 adet küçük ???k noktac???ndan olu?uyor.

Art?k dünyan?n önde gelen TV üreticileri, SD teknolojisinin bir ad?m daha ötesine geçerek HD ve full HD teknolojisi ile donat?lm?? ürünlerini piyasaya sürüyor. Ancak, Türkiye’de halen kullan?lmakta olan televizyonlar?n büyük bölümü SD özelli?i ta??yor.

HD TEKNOLOJ?S? TELEV?ZYON YAYINCILI?INDA YEN? B?R ÇI?IR AÇTI…

Televizyon yay?nc?l???nda yeni bir ç???r açan HD teknolojisi ?imdi görüntü ve ses kalitesi ile hepimizi büyülüyor. HD teknolojisinin üretimde kullan?lmas?yla, LCD ekranlarda, gerçe?i kadar net ve parlak görüntüler, nefes kesen detay derinli?i ile birle?iyor.

HD saltanat?, büyük ekranl? TV’lerin ço?almas?yla ba?lad?. Bir yandan,  HD Ready TV kavram?yla tan???rken, bir yandan da HD sinyal veren kaynaklar devreye girdi. Bu i?birli?i, yüksek çözünürlüklü mükemmel görüntüyü ortaya ç?kard?.

TELEDÜNYA sizlere normal PAL yay?nlar?n ula?amad??? kadar canl? ve detayl? görüntü netli?i sunuyor. Televizyonunuz HD Ready özelli?ine sahip ise 1280x720 piksel, Full HD ise 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlü?ündeki yay?nlar?m?z arac?l???yla mükemmel görüntülerle bulu?ursunuz.

HD teknolojisinde, resimlerdeki piksel say?s? artt?r?larak daha h?zl? resim olu?turma ve ekran titre?imlerini engelleyebilmek için en iyi tarama yöntemleri kullan?l?yor. Bu teknoloji, resimleri sizlere en yüksek kalitede göstermeyi hedefliyor. Genel olarak bu yüksek çözünürlüklü formatlar, yaln?zca pikselleri ekrana aktarmakla kalm?yor, ayn? zamanda pikselleri daha yüksek kalitede sunarak parlak, belirgin resimler üretiyor.

SD’de görüntüler, tipik bir 4/3 oran? ile kare çerçeve içine al?n?yor. HD’de ise geni? ekran tan?ml? 16/9 oran? ile görüntü dikdörtgen format?nda al?n?yor. Böylece görüntü alan?n? doldu?u için daha canl? ve gerçekçi bir görüntü ortaya ç?k?yor.

TELEDÜNYA’da HD TV digital yay?nlarla, size yüksek çözünüklükteki görüntüyü, dolby digital*  sesle bir arada sunuyoruz.

* DVD’lerde kullan?lan ses kalitesi standard?d?r.

 


Çarşamba, 06 Temmuz 2011 22:12 tarihinde güncellendi
 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDÜNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN ÖNCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Teledünya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gönderilmeyecektir...

Facebook Sayfam?z

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.ComPowered_by kabloteknik.