forex trading logo

DOCSIS NED?R?


Son y?llarda kablo TV sektörü geleneksel ana i?leri olan kablo üzerinden TV yay?nlar?n?n evlere ula?t?r?lmas? hizmetinin yan?nda video, ses ve data gibi di?er telekomünikasyon hizmetlerini de mü?terilerine sunmaya ba?lad?lar. Docsis uyumlu kablo modemler sektördeki bu de?i?ime imkan veren en önemli cihazlardand?r.

DOCSIS, (Data Over Cable Service Interface Specification-Kablo Hizmetleri Üzerinden Veri Arayüz Özellikleri) mevcut kablo TV ?ebekeleri üzerinden yüksek h?zl? veri iletimine imkan sa?layan uluslararas? bir telekomünikasyon standart?d?r. Birçok kablo TV operatörü, fiber optik ve geleneksel koaksiyel kablolar?n kombinasyonundan meydana gelen hibrit fiber koaksiyel (HFC-hybrid fiber coaxial) alt yap?lar? üzerinden çift-yönlü ekstra yüksek h?zl? internet hizmeti sunmak için bu standart? kullanmaktad?r.

Kablo modemler için en önemli standartlardan olan DOCSIS ayn? zamanda interaktif kablo uygulamalar? için tasarlanm?? Set Top Box cihazlar?nda da kullan?lmaya ba?lanm??t?r.

?lk DOCSIS sürümü DOCSIS 1.0 olup Mart 1997 de yay?nlanm??t?r. Nisan 1999’da ise servis kalite kabiliyetinin eklenmesi ile 1.1 sürümü tan?t?lm??t?r. IP telefon gibi iki yönlü (simetrik) ileti?im servislerine olan talebin artmas? ile DOCSIS’te revizyon yap?lm?? ve yukar? yönde ileti?im (upstream transmission) h?zlar?nda art?? sa?layan DOCSIS 2.0 sürümü Aral?k 2001’de yay?nlanm??t?r. DOCSIS 2.0’da DOCSIS 1.1’e göre üç kata kadar yukar? yönde ileti?im (upstream transmission) kapasitesine ula??labilmektedir. Son olarak da a?a?? (downstream) ve yukar? (upstream) yönde ileti?im h?zlar?n? artt?ran ayr?ca IPv6 (Internet Protocol version 6) deste?i sa?layan DOCSIS 3.0 sürümü A?ustos 2006’da yay?nlanm??t?r.

Özetle DOCSIS kablo modeminiz ile size internet hizmeti sa?lamada kullan?lan kablo tv ?ebekesindeki kablo modem sonland?rma sistemi (CMTS-Cable Modem Termination System) gibi di?er ekipmanlar?n nas?l haberle?ece?ini tan?mlayan çok önemli bir standartt?r. Örnek olarak sahip oldu?unuz kablo modem sadece DOCSIS 1.0 destekli ve sistem DOCSIS 2.0 olarak çal???yorsa internet ba?lant? h?z?n?z DOCSIS 1.0 h?z?nda olacakt?r.

UYDUNET'in kaliteli ve sa?l?kl? internet eri?imi sunmak için yapt??? iyile?tirme çal??malar?yla uyum sa?lamak ve sorunlarla kar??la?mamak için, kablolu modem sat?n al?rken mutlaka Docsis 2.0 deste?i olmas?na dikkat ediniz. Docsis 2.0 deste?i olmayan modemleri almay?n?z. 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDÜNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN ÖNCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Teledünya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gönderilmeyecektir...

Facebook Sayfam?z

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.ComPowered_by kabloteknik.