forex trading logo

PDF Yazdır E-posta

Güvenli ?nternet Hizmeti Nedir?

 

22.11.2011 tarihi itibariyle sunulmaya ba?lanan Güvenli ?nternet Hizmeti, internet (Uydunet) abonelerin talebi üzerine, ücretsiz olarak sunulan çocuk ve aile profillerinden olu?an bir hizmettir.

Güvenli ?nternet,  uydunet abonelerinin bilgisayarlar?na herhangi bir yaz?l?m yüklemelerine gerek kalmadan, Uydunet sistemleri üzerinden virüs, spam ve "hack"lere kar?? korunma imkân?na sahip olmalar?d?r.


?stedi?iniz zaman Güvenli ?nternet Hizmetini alabilir, profilinizi de?i?tirebilir veya isterseniz bu hizmetten vazgeçebilirsiniz.


Güvenli ?nternet;

•    Bireysel abonelere ?nternet servis sa?lay?c?lar? taraf?ndan ücretsiz olarak sunulan ve ?nternetteki muhtemel zararl? içeriklerden sizi ve ailenizi koruyan alternatif ?nternet eri?im hizmetidir.
•    Kolayd?r ve bilgisayar?n?za program kurman?za gerek yoktur.
•    Size Çocuk Profili ve Aile Profili olmak üzere iki seçenek sunar.
•    ?stedi?iniz zaman Güvenli ?nternet Hizmetini alabilir, istedi?iniz zaman profilinizi de?i?tirebilir, isterseniz bu hizmetten vazgeçebilirsiniz.
•    Çocuk ve Aile Profilleri ?nternet kullan?c?lar?n?n günlük gereksinimlerini kar??lamaktad?r.

Kimler Yararlanabilir?


•    Güvenli ?nternet Hizmetinden bireysel ?nternet aboneleri evde ve cepte yararlanabilirler. Kurumsal hat sahipleri için ?nternet servis sa?lay?c?lar? böyle bir hizmeti sunmakla yükümlü de?ildirler.

Güvenli ?nternet Hizmetini Nas?l Etkinle?tirebilirim/Ç?kar?m?


•    ?nternet servis sa?lay?c?n?n bayisi, ça?r? merkezi, online i?lem merkezinden herhangi birine ba?vurarak Güvenli ?nternet Hizmeti etkinle?tirilebilir, profiller de?i?tirilebilir ya da devre d??? b?rak?labilir.

Bir Siteye Eri?emedi?imde Nas?l ?tiraz Edebilirim?


•    Profil nedeniyle bir siteye eri?ilemedi?inde uyar?c? bir sayfa aç?l?r. Bu sayfa üzerinden itirazlar?n bildirilebilece?i ba?lant? da mevcuttur.


Çocuk Profili: Pedagoji, sosyoloji ve psikoloji alanlar?nda uzman akademisyenlerin bulundu?u bir komisyon taraf?ndan belirlenen kriterlere uygun kategorilerdeki sitelere eri?ilebilen profildir.

Çocuk profili ile e?itim, ödev, bankac?l?k uygulamalar?, al??veri?, müzik-oyun-e?lence, haber, e-posta, resmi ve kamu siteleri,tatil, özel ?irketler, e?itim kurumlar?, e-devlet gibi pek çok farkl? türden siteye eri?ebilirsiniz.

Aile Profili: Kumar, uyu?turucu, fuhu?, müstehcenlik, ?iddet, terör, doland?r?c?l?k, zararl? yaz?l?m gibi kategorilerdeki siteleri engelleyen profildir. Çocuk profiline ek olarak ki?isel sitelere, forum ve payla??m sitelerine eri?im sunar.

Ayr?ca sosyal medya, oyun ve sohbet kategorilerini ise ayr? ayr? seçme imkan? sunar.  Ayr?nt?l? bilgi için www.guvenlinet.org


Profil de?i?ikli?i için lütfen online.turksat.com.tr adresini ziyaret edininiz.

4440126 Uydunet ça?r? merkezinden de bilgi alabilirsiniz.
 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDÜNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN ÖNCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Teledünya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gönderilmeyecektir...

Facebook Sayfam?z

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.ComPowered_by kabloteknik.