forex trading logo

UYDUNET Nas?l? PDF Yazdır E-posta

Uydunet, ismi itibari ile çanak anten kullan?larak uydular üzerinden sa?lanan internet olarak dü?ünülebiliyor. Asl?nda uydunet eski ismi kablonet olan, kablo tv ?ebekelesi üzerinden al?nan internet hizmet olup internet ba?lant?s? için sadece bir kablo modeme ve kablo tv ?ebekesine ihtiyaç duymaktad?r.  Uydunet markas? Ula?t?rma Bakanl???n?n Türksat ?irketine aittir. Dolay?s? ile bir devlet ?irketi taraf?ndan sunulan hizmettir.

Uydunet abonesi oldu?unuzda internet size kablo tv hatt? üzerinden ula?t??? için Türk Telekom’un telefon hatt?na ihtiyac?n?z yoktur. Dolay?s? ile ekstradan telefon ücreti ödemezsiniz. Uydunet’te ayr?ca TTNET, ADSL, Biri, Smile ve Süperonline gibi di?er internet servis sa?lay?c?lar?nda olabilen Adil Kullan?m Limiti vb. uygulamalar yoktur. (Adil kullan?m limiti, internet paketiniz s?n?rs?zda olsa indirdi?iniz dosya miktar? belirli bir boyutu geçti?inde h?z?n?z?n dü?ürülmesi uygulamas?d?r.) Yani Uydunet’in S?n?rs?z ?nternet tarifeleri gerçekten s?n?rs?z olup istedi?iniz kadar dosya indirebilirsiniz.

Baz? mü?terilerimiz, Uydunet nas?l,  Mahallemde uydunet hizmeti iyi mi?, Uydunet kullanalar memnun mu, Ar?za verme durumlar? nas?l, Uydunet ba?lant?s?nda problem oluyor mu gibi sorular ileterek bu avantajl? internet hizmetini tan?mak istemektedir. Uydunet, alternatifi internet servis sa?lay?c?lar?ndan farkl? olarak Fiberoptik kablo altyap?s? kullan?r ve bu sayede ald???n?z internet paketini tam verimli kullan?rs?n?z. Uydunet rakip ISS’lerden kalite ve performans?n yan? s?ra fiyat politikas? ile de öne ç?kmaktad?r. Ayr?ca uydunet internet ba?lant?n?z ile ilgili bir ar?za bildiriminde bulundu?unda teknik ekibin 5 saat içinde ar?zaya müdahale etmesi de gerekmektedir. 

Türksat, sahip oldu?u bu üstün fiber optik altyap? üzerinden Kablolu TV platformunda verebilece?i Triple Play “Görüntü data ses” hizmetleri ile, Türk Telekom’un verdi?i ve verebilece?i tüm hizmetlere (Telefon, ?nternet, IPTV, Video konferans vb..) rakip  olabilecek potansiyele sahiptir. 21 ilde 3 milyon eve ula?an Kablo TV altyap?s? üzerinden sunulan Uydunet internet hizmetleri, Teledünya say?sal TV ve planlanan ?nteraktif TV hizmetleri ile hem internet hem de TV yay?nc?l?k alan?nda Türksat mü?terilerine kaliteli/güvenilir hizmetler sunmaya devam etmektedir. Di?er yandan Uydunet kampanyalar? ile internet abonelerine verilen VoIP özellikli modemler sayesinde mü?teriler ?ebeke içi ücretsiz VOIP telefon görü?meleride yapabilmektedir.

Türksat’?n Kablo TV ?ebekesi üzerinden verdi?i katma de?erli hizmetlerden sizde geç kalmadan yararlanmak için hemen ba?vuru formunu doldurun. Uzmanlar?m?z Türksat Kablo TV, Uydunet ve Teledünya hizmetleri hakk?nda cevab?n? ö?renmek istedi?iniz tüm sorulara detayl? yan?t verecektir.

 

UYDUNET BA?VURU FORMU


 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT
Powered_by kabloteknik.